Ang pagdating ng

Rated 3.91/5 based on 598 customer reviews

Sinabi kay Daniel: “Alamin mo at magkaroon ka ng kaunawaan na mula sa paglabas ng salita na isauli at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa —Daniel .

Upang malaman ang panahon ng pagdating ng Mesiyas, kailangan muna nating alamin ang pasimula ng yugto ng panahon na aakay sa pagdating ng Mesiyas. Binanggit ni Daniel kung kailan matatapos ang yugto ng panahon na umaakay sa pagdating ng “Mesiyas na Lider.” Binanggit ng hula ang “pitong sanlinggo, gayundin [ang] animnapu’t dalawang sanlinggo”—may kabuuang 69 na sanlinggo. Binanggit ng ilang salin ng Bibliya na ang mga ito ay, hindi mga sanlinggo na may pitong araw, kundi mga sanlinggo ng mga taon.

NABUHAY si propeta Daniel mahigit na 500 taon bago pa isilang si Jesus.

Magkagayunman, isiniwalat ni Jehova kay Daniel ang impormasyon na tutulong upang matukoy ang panahon kung kailan papahiran, o hihirangin, si Jesus bilang Mesiyas, o Kristo.

It permits OFWs to make loan and insurance payments through their Kabayan SA with an auto-debit arrangement (ADA), which is convenient and hassle-free.

With a Kabaan savings account, OFW can have easier access to BDO loans, investment opportunities like UITF, and insurance even if they are working abroad.

One best example of these special savings account being offered to OFW is BDO Kabayan savings account.

Tulad ng ibang mga pinunong Arabo, itinatag ni Abu Bakr ang lehitimasiya ng kanyang dinastiya sa pag-aangking isa siyang direktang inapo ni propeta Muhammad.

Ayon sa hula, ito ay “mula sa paglabas ng salita na isauli at muling itayo ang Jerusalem.” Kailan naganap itong “paglabas ng salita”? ang unang buong taon ni Artajerjes bilang tagapamahala. Ngayon ay alam na natin ang pasimula ng hula ni Daniel tungkol sa Mesiyas, samakatuwid nga, 455 B. Samakatuwid nga, bawat sanlinggo ay katumbas ng pitong taon.

Ayon sa manunulat ng Bibliya na si Nehemias, lumabas ang salita na muling itayo ang mga pader sa palibot ng Jerusalem “noong ikadalawampung taon ni Artajerjes na hari.” (Nehemias 2:1, 5-8) Pinatutunayan ng mga istoryador na ang taóng 474 B. Kung gayon, ang ika-20 taon ng kaniyang pamamahala ay 455 B. Ang ideyang ito ng mga sanlinggo ng mga taon, o yugto ng panahon na may tigpipitong taon, ay pamilyar sa mga Judio noong sinaunang panahon. Iyan ang eksaktong taon nang si Jesus ay mabautismuhan at maging Mesiyas!

Many OFW are looking for a good savings account (SA) where they can send their remittances from the country they are working to the Philippines.

Most Philippine banks responded to these needs of expat Pinoys so they provide special SA catered exclusively for OFW.

Leave a Reply